Oferta

Prowadzona działalność obejmuje:

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian, dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przegląd sprawozdań finansowych jednostek podlegających przejęciu (due dilligence)
Due diligence to proces gruntownej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw: prywatyzacji, transakcjach fuzji i przejęciach. Due diligence jest obiektywną analizą stanu przedsiębiorstwa mającego na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazania obszarów wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Zakres i struktura badania due diligence dostosowana jest do potrzeb i wymagań Klienta. Zakres usługi due diligence obejmuje m.in.:

· sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;
· identyfikację istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów;
· identyfikację i ocenę istotnych operacji gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową jednostki;
· identyfikację zobowiązań pozabilansowych;
· ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń.

Weryfikacje pakietów konsolidacyjnych na potrzeby Grupy Kapitałowej  
Audyt wykorzystania funduszy dla projektów finansowanych ze środków unijnych  

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia i potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem.

Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
· czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
· czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane,
· czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;
· prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
· kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
· zgodność wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
· wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
· czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
· systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
· czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zwartych w umowie o dofinansowanie projektu.


Przegląd ksiąg rachunkowych

  W ramach przeglądu identyfikujemy błędy i niedoskonałości w systemie rachunkowości na podstawie zweryfikowanej próbki dokumentów, oceniamy prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych

Doradztwo w zakresie rachunkowości

  Oferta doradztwa z rachunkowości to przede wszystkim pomoc w uporządkowaniu polityki rachunkowości w firmie, dostosowanie zasad rachunkowości do specyfiki działalności podmiotu, wyprowadzanie zaległości, analiza zaszłości podatkowych i księgowych, pomoc w planowaniu zasad rachunkowości dla firm rozpoczynających działalność.

Doradztwo w jaki sposób ująć skutki zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Połączenie usługi biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego pozwala na optymalizację rozwiązań również w zakresie prawa bilansowego.

Usługa obejmuje również:

· tworzenie i aktualizację polityki rachunkowości,
· przygotowywanie sprawozdań finansowych,
· dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
· sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów,
· wyprowadzanie zaległości księgowych.
·nadzór bieżący nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczeń podatkowych

Dopasowujemy zakres świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań klienta. Proponujemy przejęcie obowiązków głównego księgowego, zapewniamy rzetelność i profesjonalizm naszych usług, gwarantujemy bezpieczeństwo podatkowe, prawne, terminowość i prawidłowość rozliczeń.

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy przede wszystkich optymalizację podatkową, którą budujemy w oparciu o analizę stanu finansów firmy. Zapewniamy bezpieczeństwo działalności poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i interpretację zdarzeń gospodarczych w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy optymalne podatkowo plany przeprowadzenia operacji gospodarczych, oferujemy analizę umów pod kątem prawa podatkowego. Ponadto przeprowadzamy audyty podatkowe z zakresu VAT , CIT i innych rodzajów podatków.

Usługa obejmuje również

·Sporządzanie opinii rozstrzygających sprawy podatkowe
·Audyty podatkowe.
·doradztwo w zakresie optymalnej formy opodatkowania PIT, CIT, VAT.

Audyt sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego ·badanie historycznych danych finansowych wg PSR/MSR,

·badanie sprawozdania pro-forma,
·badanie prognoz finansowych,

Wsparcie przy kompilacji danych finansowych do prospektu emisyjnego

  Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – identyfikacja różnic oraz wsparcie przy sporządzeniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF/MSR

  W zakres usługi wchodzi:
·Przegląd polityki rachunkowości jednostki i identyfikacja różnic względem MSSF,
·Sformułowanie raportu, specyfikującego różnice stosowanych w jednostce rozwiązań względem wymogów MSSF wraz z rekomendowanymi działaniami zmierzającymi do usunięcia różnic,
·Projektowanie niezbędnych zmian w planie kont i polityce rachunkowości,
·Stworzenie narzędzi niezbędnych do zadośćuczynienia wymogom MSR /np. arkusze do wycen/.

Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia jednostek zgodnie z kodeksem spółek handlowych

Celem usługi jest sformułowanie opinii o planie połączenia, podziału lub przekształcenia jednostek zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Badanie sprawozdania założycieli spółki

Badanie służy sformułowaniu opinii zgodnej z wymogami art. 312 kodeksu spółek handlowych.

Uzgodnione procedury audytorskie.

Procedury weryfikacyjne przygotowane na specjalne życzenie Klienta, wykonane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.